Ban lãnh đạo PVOIL Hà Nội

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Hoài Lam - Chủ tịch HĐQT

Ông: Vũ Hoài Lam

Chủ tịch HĐQT

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý Kinh Tế trong thương mại và dịch vụ

Quê quán: Hải Dương

Trần Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT

Ông: Trần Mạnh Hà

Ủy viên HĐQT

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh Tế

Quê quán: Thái Bình

Trần Thị Thu Phong - Ủy viên HĐQT

Bà: Trần Thị Thu Phong

Ủy viên HĐQT

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế lao động

Quê quán: Bình Dương

Nguyễn Thế Hoàng - Ủy viên HĐQT

Ông: Nguyễn Thế Hoàng

Ủy viên HĐQT

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

Quê quán: Hà Nội

II. BAN ĐIỀU HÀNH

Trần Mạnh Hà - Giám đốc Công ty

Ông: Trần Mạnh Hà

Giám đốc

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh Tế

Quê quán: Thái Bình

Đào Đại Thắng - PGĐ Công ty

Ông: Đào Đại Thắng

Phó Giám đốc

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật      

Quê quán: Hà Tây

Trần Việt Hùng - PGĐ Công ty

Ông: Trần Việt Hùng

Phó Giám đốc

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh Tế

Quê quán: Quảng Trị

Nguyễn Đức Nam

Ông: Nguyễn Đức Nam

Phó Giám đốc

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh Tế

Quê quán: Vĩnh Phúc

Đào Xuân Hữu

Ông: Đào Xuân Hữu

Phó Giám đốc

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quê quán: Thái Bình

Lê Đức Dân - Kế toán trưởng

Ông: Lê Đức Dân

Kế toán trưởng

Trình độ học vấn: Cử nhân tài chính

Quê quán: Yên Bái

III. BAN KIỂM SOÁT

Vũ Văn Nghị - Trưởng ban kiểm soát

Ông: Vũ Văn Nghị

Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh Tế

Quê quán: Thái Bình

 
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn