ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Ngày 06/4/2018, tại Phòng họp 2 Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2018. Đại hội vinh dự được đón tiếp 36/45 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền 23.519.900 cổ phần/ tổng số 25.000.000 cổ phần, bằng 94,1% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông sáng lập (bao gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)) và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

Đại hội do Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017;

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018; thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội.

Kết thúc Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trong đó giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội: 

(Nguồn: PVOIL Hà Nội)

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn