ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Ngày 18/5/2020, tại Phòng họp 2 Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông PVOIL Hà Nội đã tiến hành kỳ họp thường niên năm 2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 30/45 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền 23.494.450 cổ phần/ tổng số 25.000.000 cổ phần, bằng 94% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có đại diện các cổ đông sáng lập (bao gồm: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)) và các cổ đông tổ chức, cá nhân khác.

Ông Vũ Hoài Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày chương trình nghị sự

Đại hội do Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty điều hành và đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, thực hiện đầy đủ các nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao của cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020), kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020), kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025) của Ban kiểm soát Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

- Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019;

- Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020; thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội;

- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% các thành viên nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử. Ngay sau đó, HĐQT và Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên I và nhất trí bầu Ông Vũ Hoài Lam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Ông Vũ Văn Nghị giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết thúc Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội trong đó giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 


  Phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

  

Ý kiến thảo luận của các cổ đông tham dự Đại hội

  

            Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trả lời ý kiến cổ đông


  

Công tác bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2020-2025 và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Tờ trình, Báo cáo tại Đại hội


  

Bế mạc Đại hội


 

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

(Nguồn: PVOIL Hà Nội)

Giá xăng dầu
  • Quốc tế
  • Trong nước
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-III 14,970 15,260
Xăng E5 RON 92-II 14,400 14,680
Dầu DO 0.05S-II 12,390 12,630
Đơn vị: Vnđ/lít
Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (024) 3856 3321 - Fax: (024) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn