Ngành Dầu khí hành động và vận dụng sáng tạo

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW, triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/ĐU ngày 17/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 5/7/2016, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đền 2025, tầm nhìn đến 2035.

Hội nghị cũng là bước khởi đầu quan trọng nhằm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/ĐU ngày 20/6/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 20/6/2016 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 11 điểm cầu trên 8 tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng tham dự gồm hơn 3.300 cán bộ đảng viên, lãnh đạo chủ chốt trong toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nêu rõ: “Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, các hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng lần này là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự vào cuộc sống, chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên người lao động, mà trước hết là đội ngũ cán bộ của chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Công tác học tập và quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch.”

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao
Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo ba chuyên đề, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chuyên đề Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao

GS,TS. Hoàng Chí Bảo trình bày về những vấn đề lý luận mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn trình bày về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020; Hướng dẫn số 70-HD/ĐU ngày 20/6/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp.

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn trình bày Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn trình bày về Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 20/6/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao
Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn trình bày Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị: “Toàn thể cán bộ đảng viên Tập đoàn, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, cần kết hợp nghiên cứu tài liệu, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động Dầu khí chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào quá trình sản xuất kinh doanh, công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn kiện của Trung ương và của Tập đoàn, coi đây là khâu quyết định để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Điều này đòi hỏi tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp làm việc khoa học. Trước mắt, từng đồng chí chúng ta sẽ thực hiện viết thu hoạch gắn với hiến kế để làm tốt hơn phần việc của cá nhân đang phụ trách, phục vụ cho phát triển của đơn vị. Đây vừa là yêu cầu của Trung ương trong đợt học tập Nghị quyết của Đảng, vừa là vận dụng sáng tạo của Đảng ủy Tập đoàn, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổng hợp, thống kê, phân loại, xử lý các ý kiến đóng góp, các hiến kế, trả lời cho người hiến kế, khen thưởng hiến kế có chất lượng và báo cáo Tập đoàn theo quy định.

Sau hội nghị này, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần đổi mới, thiết thực, tránh qua loa, hình thức, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới và các giải pháp thực hiện, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp nêu trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt là các văn kiện, tài liệu và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Cần đề cao vai trò của bí thư cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể trong tổ chức quán triệt Nghị quyết và chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cá nhân người đứng đầu. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung nghiên cứu viêt thu hoạch, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình và kế hoạch hành động”.

nganh dau khi hanh dong va van dung sang tao

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: “6 tháng cuối năm 2016, Tập đoàn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thử thách khốc liệt do giá dầu vẫn ở mức thấp; tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt khiến cho khó khăn sẽ chồng lên khó khăn. Nhưng người dầu khí chúng ta không có thói quen lùi bước trước bất cứ khó khăn thử thách nào, đó cũng là truyền thống của “những người đi tìm lửa” trong suốt 55 năm qua. Tinh thần đó đã tạo nên sức mạnh giúp Tập đoàn đứng vững và phát triển. Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, kế thừa truyền thống tốt đẹp ấy, mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng vói cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Trung ương cũng như Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, quản lý đơn vị sao cho đạt được kết quả cao nhất nhưng chi phí sản xuất thấp nhất.

Với vai trò là trụ cột của nền kinh tế của đất nước, Tập đoàn chúng ta sẽ tập trung nỗ lực để gia tăng sản lượng khai thác dầu khí vượt kế hoạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội và tăng trưởng GDP của đất nước - Đây là một mệnh lệnh sản xuất”.

Sau một ngày học tập với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

(Nguồn: petrotimes.vn)

Copyright © 2011 PV Oil Hà Nội. All rights reserved.
Số 194 phố Thái Thịnh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3856 3321 - Fax: (04) 3856 3319
Địa chỉ Email: pvoilhanoi@pvoil.com.vn